HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu:


Plán vývozu plastov:


HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva


Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2019

V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove a v zmysle ustanovení Zákona č.369/19090 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 nasledovné:

  • Marec: 14. 03. 2019
  • Jún: 13. 06. 2019 
  • September: 12.09.2019
  • December: 05.12.2019

Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je ŠTVRTOK.

Začiatok zasadnutia je vždy o 16.00 hodine.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy verejné a prístupné pre verejnosť.

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.

Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 3.12.2018 uznesením č. 5/2018

Základom pre právoplatnosť a regulérnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

  • Účasť nadpolovičnej väčšiny zvolených poslancov
  • Schválenie zapisovateľky a overovateľov nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
  • Schválenie programu zasadnutia nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
  • Dodržanie schváleného rokovacieho poriadku
  • Schválenie uznesenia OZ nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
  • Zasadnutie zastupiteľstva vedie starosta, resp. zástupca starostu alebo ním poverená osoba.

Pozvánka s programom zasadnutia OZ bude riadne (emailovou poštou) zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri (3) dni pred termínom zasadnutia. Občania budú o zasadnutí obecného zastupiteľstva informovaní prostredníctvom zverejnenia pozvánky na internetovej stránke obce, úradnej tabuli (tri dni pred zasadnutím) a vyhlásením prostredníctvom obecného rozhlasu 2 dni pred konaním zasadnutia.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór obce. Podľa potrieb k bodom programu sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pozývajú aj dotknuté fyzické a právnické osoby. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vyhotovované riadne zápisnice ako exaktné právne záväzné dokumenty, ktoré sú po schválení a podpísaní riadne zverejnené na internetovej stránke obce.

V Českom Brezove, dňa 3. 12. 2018

Ivan MIKO, starosta obce


2015

 

Zasadnutie zo dňa 29.9.2015

Zápisnica č. 6/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa 29. 9. 

Zverejnené 8.12.2015

 

Zasadnutie zo dňa 25.6.2015

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove, konaného dňa 25. 6. 

Zverejnené 8.12.2015

 

Zasadnutie zo dňa 29.5.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.05.2015

Zverejnené 22.6.2015

 

Zasadnutie zo dňa 24.4.2015

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva mimo schváleného plánu 24.04.2015

Zverejnené 22.6.2015

 

Zasadnutie zo dňa 31.3.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 31.03.2015

Zverejnené 22.6.2015

 

Zasadnutie zo dňa 26.2.2015

Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Českom Brezove 26.02.2015

Zverejnené 22.6.2015