Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

 

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III
Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 


O avrikidňipen
andro organi le samospravnone krajengere

Informacija vaš o voličis

 

I
Datumos the časos, kana o avrikidňipen ačhel

O avrikidňipen andro organi le samospravnone krajengere ačhel

sombatone andro ďives 4. novembris  2017 le 7:00 orendar dži 22:00 ori

 

II
O čačipen te kidel avri

O čačipen kaj te kidel avri andro organi le samospravnone krajengere hin le občanos la Slovenskona republikakero the le avrethemeskeres, so les hin permanentno bešiben andro foros gav, so perel andre le samospravnone krajoskeri phuv (územie samosprávného kraja), abo saves hin permanentno bešiben andro slugadžengero obvodos, so perel vaš e chasna le avrikidňipnaskeri andro organi le samospravnone krajoskere andre leskeri phuv (územie) (dureder ča "le samospravnone krajoskero bešutno") u najnasigeder andro ďives, kana o avrikidňipen ačhel, dochudela 18 berš.

Kana le dženes nane čačipen kaj te kidel avri:

 • te leskeri osobno sloboda hiňi odcirdľi le zakonostar, bo kampel te arakhel o sakonedženengero (verejno) sasťipen,
 • te o dženo hin andre bertena, bo kerďa varesavo igen baro phujiben.

 

III
O čačipen te ačhel avrikidno

Sar bičhado vaš le samospravnone krajoskero ačhaďipen šaj ačhel avrikidno o bešutno, so les hin permanentno bešiben andro foros gav abo andro slugadžengero obvodos, so perel andre phuv (územie) le avrikidňipnaskere obvodoskero, andre savo jov kandidinel, u najnasigeder andro ďives, kana o avrikidňipen ačhel, dochudela 18 berš.

Sar le samospravnone krajoskero predsedas šaj ačhel avrikidno o krajoskero bešutno, savo najnasigeder andro ďives, kana o avrikidňipen ačhel, dochudela 25 berš.

Kana le dženes nane čačipen, kaj te ačhel avrikidno:

 • kana o dženo hin andre bertena (ov chudňa ajso trestos, hoj leske odile leskeri sloboda),
 • o dženo ačhiľa pravomocnones odsudzimen vaš oda, hoj džanindos kerďa varesavo trestno keriben, te kada, hoj les odsudzinde, na ačhiľa zaučhardo,
 • le dženeske odcirdle e zor kaj te te kerel pravna keribena.

 

IV
Sar te del hlasos

O voličis šaj kidel avri ča andro foros gav, kaj permanentnones bešel, andro avrikidňipnaskero okrskos, kaj hino zapisimen andre le voličengero soznamos.

O voličis musaj, kana avel andro avrikidňipnaskero kher, te presikhavel la okrskovona komisijake leskeri identita pal kada, hoj anglethovel leskero občiansko preukazis abo o doklados pal o bešiben vaš o avrethemeskero.

Paľis e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija zakerekinela le voličeskero šorakero numeros andre le voličengero soznamos the dela avri le voličes duj avrikidňipnaskere kartki - e avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen andro ačhaďipen the e avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen le predsedaskero le samospravnone krajoskero the čuči kopertka, pre savi hiňi uradno pečiatka le foroskeri gaveskeri (le foroskeri abo le foroskere kotoreskeri pečiatka). O voličis potvrdzinel, hoj rešľas o avrikidňipnaskere kartki andre le voličengero soznamos leskere vlastnovasteskere podpisoha.

Sako voličis musaj anglo avrikidňipen te džal andro osobitno than, kaj pes pririchtinen o avrikidňipnaskere kartki. Le voličiske, so na džala andro osobitno than, kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartki, e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija nadomukhela te del hlasos.

Pre avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen andro ačhaďipen šaj o voličis zakerekinel najbuter ajci šoroskere čisli le kandidatengere, keci bičhade hin te ačhel avrikidne andro prislušno avrikidňipnaskero obvodos. (Keci bičhade pes kiden avri andro avrikidňipnaskero obvodos, hin pisimen pre avrikidňipnaskeri kartka.)

Pre avrikidňipnaskeri kartka vaš le predsedaskero avrikidňipen šaj o voličis zakerekinel o šoroskero čislos ča jekhe kandidatoskero.

Andro osobitno than, kaj o avrikidňipnaskere kartki pes prikeren, thovel o voličis andre kopertka jekh avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen andro ačhaďipen the jekh avrikidňipnaskeri kartka vaš o avrikidňipen le predsedaskero le samospravnone krajoskero. O voličis del hlasos avka, hoj paľis, sar mukhela o osobitno than, kaj o avrikidňipnaskere kartki pes prikeren, thovela e kopertka andre avrikidňipnaskeri baksica.

Kana o voličis kada mangel, e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija les dela avri vaš o namištes prikerde avrikidňipnaskere kartki aver avrikidňipnaskere kartki. O voličis thovel o namištes prikerde avrikidňipnaskere kartki andre baksica, kaj pes thoven o nachasňarde abo namištes prikerde avrikidňipnaskere kartki.

O voličis, so na birinel korkoro te prikerel e avrikidňipnaskeri kartka, bo nane sasto abo vašoda, hoj na šaj genel abo pisinel, del te džanel kada la okrskovona avrikidňipnaskera komisijake. Les hin o čačipen kaj te lel peha andro than, kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartki, aver sposobilo dženo, kaj kada dženo te prikerel e avrikidňipnaskeri kartka avka, sar o voličis kamel u sar kada kampel te kerel pal o zakonos, the te thovel e kartka andre kopertka. Angloda, sar soduj džene džana andro osobitno than, kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartki, o členos la okrskovona avrikidňipnaskera komisijatar len dela goďi pal kada, sar kampel te del o hlasos the pal e skutkovo podstata le trestnone keribnaskeri, so kerel kada dženo, so mosarel o kisiťimen the o prenašaďipen le avrikidňipnaskero (príprava a priebeh volieb). La okrskovona komisijakere členi našťi prikeren o avrikidňipnaskere kartki vaš o voliči.

O voličis, so na birinel korkoro te thovel e kopertka andre avrikidňipnaskeri baksica, bo hino nasvalo, šaj mangel, kaj varesavo aver dženo thovel e kopertka andre avrikdňipnaskeri baksica. O voličis musaj te jel pritomno paš oda, kana o aver dženo kada kerel. Le členenge la avrikidňipnaskera komisijatar aľe nane domukhlo kada te kerel.

Le voličis, so našti avel andro avrikidňipnaskeri kher, bo les hin bare, perše sasťipnaskere dovody, hin o čačipen te mangel o foros gav the andro ďives, kana ačhel o avrikidňipen, e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija, kaj te šaj del hlasos andre hordinďi avrikidňipnaskeri baksica. Kada aľe šaj ča andro phuvakero (uzemno) obvodos, andro savo hin o avrikidňipnaskero okrskos, so vaš leske e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija kerďiľas.

O voličis musaj te odthovel o nachasňarde abo namištes prikerde avrikidňipnaskere kartki andre zapečaťeno baksica, kaj pes o nachasňarde abo namištes prikerde avrikidňipnaskere kartki odthoven, avreder jov kerela prestupkos u resela pokuta 33 euri.

 


 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.