HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

Referendum 2023

Typ: ostatné
Referendum 2023 1 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023.

Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

 • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

 • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke:
https://www.minv.sk/?referendum

V obci České Brezovo bude utvorený 1 volebný odvod a 2 volebné okrsky.

Politické strany a koalície politických strán, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade SR môžu do 24. novembra 2022 do 24.00 hod. delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každého volebného okrsku

 • elektronicky na adresu: gibalova@ceskebrezovo.sk, alebo
 • telefonicky: 047/ 4292122, 0910 260 468

Volebné okrsky pre REFERENDUM 2023.pdf (47.76 kB)

VOĽBA POŠTOU.docx (18.46 kB)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK.pdf (90.36 kB)

Hlasovací preukaz.docx (16.9 kB)


Prílohy

Vytvorené: 9. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2022 8:41
Autor: