České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

diviak

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

• akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
• prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
• prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
• u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
• charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
• ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat


Chovy ošípaných – prevencia
• dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
• zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
• rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
• zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
• zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
• pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove


Užívatelia poľovných revírov – prevencia
• odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
• neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
• lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov
• dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
• zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou
• dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a
vývrhmi z ulovených diviakov
• odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS


Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Prílohy

Leták

AMO leták-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,88 kB
Dátum vloženia: 15. 2. 2021 16:07
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 2. 2021 16:16
Autor: Alica Gibaľová