České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

ilustračný obr.

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

  • Názov adresy a kontaktné údaje:

Obec České Brezovo
České Brezovo č. 97
985 03 České Brezovo

  • Kontaktná osoba a miesto: Ivan Miko, starosta obce České Brezovo
  • Webové sídlo (internetová adresa): www.ceskebrezovo.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.ceskebrezovo.sk

Názov predmetu zákazky: Detská zóna hier v obci České Brezovo

Hlavný kód CPV: CPV: : 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

Druh zákazky: nákup tovaru, zákazka s nízkou hodnotou

Stručný opis: predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta realizácie.

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500 Eur bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH

Dĺžka trvania zákazky: max. 2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa úspešný uchádzač.

Financovanie zákazky: Zákazka je financovaná z dotácie Úradu Vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Podmienky účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu.

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného obstarávateľa uvedené v identifikačných údajoch. Lehota na predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručených osobne uplynie dňa 21.01.2019 do 11:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Detské ihrisko“.

Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať:

  1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
  2. Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy
  3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
  4. Katalógové listy ponúkaného vybavenia detského ihriska
  5. Rozpočet

Termín otvárania ponúk: 21. 01. 2019 o 13:00 hod.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31. 06. 2019

V Českom Brezove, dňa 17. 12. 2018

Ivan Miko, starosta obce

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – technická špecifikácia prvkov a projekt
Príloha č. 3 – rozpočet

Prílohy

Rozpočet.xls

Rozpočet.xls
Typ súboru: XLS dokument, Velkosť: 296,5 kB

Technická špecifikácia.pdf

Technická špecifikácia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,96 kB

Príloha č 1 - Kriteria.pdf

Príloha č 1 - Kriteria.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,98 kB

Výzva na predkladanie ponúk.pdf

Výzva na predkladanie ponúk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,95 kB
Dátum vloženia: 15. 1. 2019 13:56
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2019 8:47
Autor: Július Imrovič