České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Rozšírenie cintorína
Vyvesené: 6. 12. 2022
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár
Vyvesené: 28. 11. 2022 Dátum zvesenia: 13. 12. 2022
Informačný leták so všetkými potrebnými informáciami o možnosti poskytnutia jednorazovej dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby, o ktorú môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vyvesené: 24. 11. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Návrh VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2023
Vyvesené: 10. 11. 2022
Prehodnotenie povolení na odber podzemných vôd
Vyvesené: 24. 10. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Okresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o AKTÍVNYCH ZÁLOHÁCH.
Vyvesené: 23. 6. 2022
Informačný leták s praktickými radami, na lepšie zvládnutie vlny Omikron.
Vyvesené: 4. 2. 2022
Cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v obci a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Vyvesené: 31. 1. 2022