České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor (ďalej len OU-LC-PLO), ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy,upozorňuje
všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske
pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín.
Vyvesené: 15. 5. 2024
Vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - oznámenie
Vyvesené: 10. 4. 2024
Zápisnice - Voľby Prezidenta SR 2024 - II. kolo
Vyvesené: 8. 4. 2024
Zápisnice
Vyvesené: 25. 3. 2024
Výberové konanie "vedúci/vedúca domova sociálnych služieb - Integrované sociálne centrum Málinec"
Vyvesené: 16. 2. 2024
Vyvesené: 5. 12. 2023
Zápisnice OVK
Vyvesené: 2. 10. 2023
Vydanie súhlasu na výrub drevín
Vyvesené: 5. 1. 2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Stavba "RFO 203_Lučenec_Hnúšťa"
Vyvesené: 22. 12. 2022
Rozšírenie cintorína
Vyvesené: 6. 12. 2022
Návrh VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2023
Vyvesené: 10. 11. 2022
Okresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o AKTÍVNYCH ZÁLOHÁCH.
Vyvesené: 23. 6. 2022
Informačný leták s praktickými radami, na lepšie zvládnutie vlny Omikron.
Vyvesené: 4. 2. 2022
Cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v obci a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Vyvesené: 31. 1. 2022