České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

„Chodník na Ul. 9. mája v meste Poltár“
Vyvesené: 20. 3. 2023 Dátum zvesenia: 5. 4. 2023
Vydanie súhlasu na výrub drevín
Vyvesené: 5. 1. 2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Stavba "RFO 203_Lučenec_Hnúšťa"
Vyvesené: 22. 12. 2022
Rozšírenie cintorína
Vyvesené: 6. 12. 2022
Návrh VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2023
Vyvesené: 10. 11. 2022
Okresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o AKTÍVNYCH ZÁLOHÁCH.
Vyvesené: 23. 6. 2022
Informačný leták s praktickými radami, na lepšie zvládnutie vlny Omikron.
Vyvesené: 4. 2. 2022
Cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v obci a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Vyvesené: 31. 1. 2022