České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Oznámenie

Vyvesené: 8. 7. 2022 Dátum zvesenia: 1. 10. 2022
Okresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o AKTÍVNYCH ZÁLOHÁCH.
Vyvesené: 23. 6. 2022
OÚ Lučenec, pozemkový a lesný odbor upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov na udržiavanie svojich pozemkov v nezaburinenom stave.
Vyvesené: 6. 5. 2022 Dátum zvesenia: 30. 9. 2022
Informačný leták s praktickými radami, na lepšie zvládnutie vlny Omikron.
Vyvesené: 4. 2. 2022
Cieľom projektu je vybudovanie kompostárne v obci a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Vyvesené: 31. 1. 2022