HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Plán vývozu komunálneho odpadu:

 • Január: 4, 18
 • Február: 1, 15
 • Marec: 1, 15, 29
 • Apríl: 12, 26
 • Máj: 10, 24
 • Jún: 7, 21
 • Júl: 4, 19
 • August: 2, 16, 30
 • September: 13, 27
 • Október: 11, 25
 • November: 8, 22
 • December: 6, 19

Plán vývozu plastov:

 • Január: 23
 • Február: 20
 • Marec: 20
 • Apríl: 17
 • Máj: 15
 • Jún: 12
 • Júl: 10
 • August: 7
 • September: 4
 • Október: 2, 30
 • November: 27
 • December: 27

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2019

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2019


V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove a v zmysle ustanovení Zákona č.369/19090 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 nasledovné:

 • Marec: 14. 03. 2019
 • Jún: 13. 06. 2019 
 • September: 12.09.2019
 • December: 05.12.2019


Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je ŠTVRTOK. Začiatok zasadnutia je vždy o 16.00 hodine.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy verejné a prístupné pre verejnosť.

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby. Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 3. 12. 2018 uznesením č. 5/2018.

Základom pre právoplatnosť a regulérnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

 • Účasť nadpolovičnej väčšiny zvolených poslancov
 • Schválenie zapisovateľky a overovateľov nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Schválenie programu zasadnutia nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Dodržanie schváleného rokovacieho poriadku
 • Schválenie uznesenia OZ nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Zasadnutie zastupiteľstva vedie starosta, resp. zástupca starostu alebo ním poverená osoba.


Pozvánka s programom zasadnutia OZ bude riadne (emailovou poštou) zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri (3) dni pred termínom zasadnutia. Občania budú o zasadnutí obecného zastupiteľstva informovaní prostredníctvom zverejnenia pozvánky na internetovej stránke obce, úradnej tabuli (tri dni pred zasadnutím) a vyhlásením prostredníctvom obecného rozhlasu 2 dni pred konaním zasadnutia. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór obce. Podľa potrieb k bodom programu sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pozývajú aj dotknuté fyzické a právnické osoby. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vyhotovované riadne zápisnice ako exaktné právne záväzné dokumenty, ktoré sú po schválení a podpísaní riadne zverejnené na internetovej stránke obce.

V Českom Brezove, dňa 3. 12. 2018
Ivan MIKO, starosta obce