HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2020

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 03, 16, 30
 • FEBRUÁR - 13, 27
 • MAREC - 12, 26
 • APRÍL - 09, 23
 • MÁJ - 07, 21
 • JÚN - 04, 18
 • JÚL - 02, 16, 30
 • AUGUST - 13, 27
 • SEPTEMBER - 10, 24
 • OKTÓBER - 08, 22
 • NOVEMBER - 05, 20
 • DECEMBER - 03, 17, 31

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 22
 • FEBRUÁR - 19
 • MAREC - 18
 • APRÍL - 16
 • MÁJ - 13
 • JÚN - 10
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 05
 • SEPTEMBER - 03, 30
 • OKTÓBER - 28
 • NOVEMBER - 25
 • DECEMBER - 23

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2020


V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove a v zmysle ustanovení Zákona č.369/19090 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2020 nasledovné:

 1. Marec: 12. 03. 2020
 2. Jún: 11. 06. 2020
 3. September: 10. 09. 2020
 4. December: 03. 12. 2020


Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je ŠTVRTOK.
Začiatok zasadnutia je vždy o 16.00 hodine.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy verejné a prístupné pre verejnosť.
V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov
obecného zastupiteľstva.

Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné
termín zasadnutia posunúť podľa potreby. Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 03. 12. 2019 uznesením č. 4/2019

Základom pre právoplatnosť a regulérnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

 • Účasť nadpolovičnej väčšiny zvolených poslancov
 • Schválenie zapisovateľky a overovateľov nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Schválenie programu zasadnutia nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Dodržanie schváleného rokovacieho poriadku
 • Schválenie uznesenia OZ nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Zasadnutie zastupiteľstva vedie starosta, resp. zástupca starostu alebo ním poverená osoba.


Pozvánka s programom zasadnutia OZ bude riadne (emailovou poštou) zaslaná poslancom
obecného zastupiteľstva najneskôr tri (3) dni pred termínom zasadnutia. Občania budú o zasadnutí
obecného zastupiteľstva informovaní prostredníctvom zverejnenia pozvánky na internetovej
stránke obce, úradnej tabuli (tri dni pred zasadnutím) a vyhlásením prostredníctvom obecného
rozhlasu 2 dni pred konaním zasadnutia.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór obce.
Podľa potrieb k bodom programu sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pozývajú aj
dotknuté fyzické a právnické osoby.
Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vyhotovované riadne zápisnice ako exaktné
právne záväzné dokumenty, ktoré sú po schválení a podpísaní riadne zverejnené na internetovej
stránke obce.

V Českom Brezove, dňa 03. 12. 2019


Ivan MIKO
starosta obce