HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2020

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 03, 16, 30
 • FEBRUÁR - 13, 27
 • MAREC - 12, 26
 • APRÍL - 09, 23
 • MÁJ - 07, 21
 • JÚN - 04, 18
 • JÚL - 02, 16, 30
 • AUGUST - 13, 27
 • SEPTEMBER - 10, 24
 • OKTÓBER - 08, 22
 • NOVEMBER - 05, 20
 • DECEMBER - 03, 17, 31

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 22
 • FEBRUÁR - 19
 • MAREC - 18
 • APRÍL - 16
 • MÁJ - 13
 • JÚN - 10
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 05
 • SEPTEMBER - 03, 30
 • OKTÓBER - 28
 • NOVEMBER - 25
 • DECEMBER - 23

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Obsah

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva


Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2019

V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove a v zmysle ustanovení Zákona č.369/19090 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2019 nasledovné:

 • Marec: 14. 03. 2019
 • Jún: 13. 06. 2019 
 • September: 12.09.2019
 • December: 05.12.2019

Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je ŠTVRTOK.

Začiatok zasadnutia je vždy o 16.00 hodine.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy verejné a prístupné pre verejnosť.

V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby.

Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 3.12.2018 uznesením č. 5/2018

Základom pre právoplatnosť a regulérnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

 • Účasť nadpolovičnej väčšiny zvolených poslancov
 • Schválenie zapisovateľky a overovateľov nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Schválenie programu zasadnutia nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Dodržanie schváleného rokovacieho poriadku
 • Schválenie uznesenia OZ nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 • Zasadnutie zastupiteľstva vedie starosta, resp. zástupca starostu alebo ním poverená osoba.

Pozvánka s programom zasadnutia OZ bude riadne (emailovou poštou) zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri (3) dni pred termínom zasadnutia. Občania budú o zasadnutí obecného zastupiteľstva informovaní prostredníctvom zverejnenia pozvánky na internetovej stránke obce, úradnej tabuli (tri dni pred zasadnutím) a vyhlásením prostredníctvom obecného rozhlasu 2 dni pred konaním zasadnutia.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór obce. Podľa potrieb k bodom programu sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pozývajú aj dotknuté fyzické a právnické osoby. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sú vyhotovované riadne zápisnice ako exaktné právne záväzné dokumenty, ktoré sú po schválení a podpísaní riadne zverejnené na internetovej stránke obce.

V Českom Brezove, dňa 3. 12. 2018

Ivan MIKO, starosta obce