Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2021


V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove  a v zmysle ustanovení Zákona č.369/19090 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 nasledovné:

Marec:           11.03.2021
Jún:                 10.06.2021
September:   09.09.2021
December:    02.12.2021

Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je ŠTVRTOK. Začiatok zasadnutia je vždy o 16.00 hodine.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy verejné a prístupné pre verejnosť. V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby. Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 4. 12. 2020  uznesením č. 4/2020.


Základom pre právoplatnosť a regulérnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

  •  Účasť nadpolovičnej väčšiny zvolených poslancov
  •  Schválenie zapisovateľky a overovateľov nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
  •  Schválenie programu zasadnutia nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
  •  Dodržanie schváleného rokovacieho poriadku
  •  Schválenie uznesenia OZ nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
  •  Zasadnutie zastupiteľstva vedie starosta, resp. zástupca starostu alebo ním poverená osoba.

Pozvánka s programom zasadnutia OZ bude riadne (emailovou poštou) zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri (3) dni pred termínom zasadnutia. Občania budú o zasadnutí obecného zastupiteľstva informovaní prostredníctvom zverejnenia pozvánky na internetovej stránke obce, úradnej tabuli (tri dni pred zasadnutím) a vyhlásením prostredníctvom obecného rozhlasu 2 dni pred konaním zasadnutia.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór obce. Podľa potrieb k bodom programu sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pozývajú aj dotknuté fyzické a právnické osoby. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva  sú vyhotovované riadne zápisnice ako exaktné právne záväzné dokumenty, ktoré sú po schválení a podpísaní riadne zverejnené na internetovej stránke obce.


V Českom Brezove, dňa  4. 12. 2020

 


Ivan MIKO
starosta obce