HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2021

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 14, 27
 • FEBRUÁR - 11, 25
 • MAREC - 11, 25
 • APRÍL - 06, 22
 • MÁJ - 06, 20
 • JÚN - 03, 17
 • JÚL - 01, 15, 29
 • AUGUST - 12, 26
 • SEPTEMBER - 09, 23
 • OKTÓBER - 07, 21
 • NOVEMBER - 05, 19
 • DECEMBER - 02, 16, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 20
 • FEBRUÁR - 17
 • MAREC - 17
 • APRÍL - 14
 • MÁJ - 12
 • JÚN - 09
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 04
 • SEPTEMBER - 02, 29
 • OKTÓBER - 27
 • NOVEMBER - 24
 • DECEMBER - 22

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2021


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Českom Brezove na rok 2021


V zmysle rokovacieho poriadku OZ v Českom Brezove  a v zmysle ustanovení Zákona č.369/19090 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov budú riadne zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2021 nasledovné:

Marec:           11.03.2021
Jún:                 10.06.2021
September:   09.09.2021
December:    02.12.2021

Dňom konania zasadnutia obecného zastupiteľstva je ŠTVRTOK. Začiatok zasadnutia je vždy o 16.00 hodine.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je vždy verejné a prístupné pre verejnosť. V prípade potreby je možné zvolať neplánované zasadnutie či už na návrh starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Termíny plánovaných zasadnutí sú len orientačné, v prípade nepredvídaných udalostí je možné termín zasadnutia posunúť podľa potreby. Plán zasadnutí bol schválený na zasadnutí OZ dňa 4. 12. 2020  uznesením č. 4/2020.


Základom pre právoplatnosť a regulérnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva sú:

 •  Účasť nadpolovičnej väčšiny zvolených poslancov
 •  Schválenie zapisovateľky a overovateľov nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 •  Schválenie programu zasadnutia nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 •  Dodržanie schváleného rokovacieho poriadku
 •  Schválenie uznesenia OZ nadpolovičnou väčšinou z prítomných poslancov
 •  Zasadnutie zastupiteľstva vedie starosta, resp. zástupca starostu alebo ním poverená osoba.

Pozvánka s programom zasadnutia OZ bude riadne (emailovou poštou) zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva najneskôr tri (3) dni pred termínom zasadnutia. Občania budú o zasadnutí obecného zastupiteľstva informovaní prostredníctvom zverejnenia pozvánky na internetovej stránke obce, úradnej tabuli (tri dni pred zasadnutím) a vyhlásením prostredníctvom obecného rozhlasu 2 dni pred konaním zasadnutia.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje hlavný kontrolór obce. Podľa potrieb k bodom programu sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva pozývajú aj dotknuté fyzické a právnické osoby. Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva  sú vyhotovované riadne zápisnice ako exaktné právne záväzné dokumenty, ktoré sú po schválení a podpísaní riadne zverejnené na internetovej stránke obce.


V Českom Brezove, dňa  4. 12. 2020

 


Ivan MIKO
starosta obce