České Brezovo - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

illustračné foto

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 14. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Lučenci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

nakup

Nákup potravín pre občanov

Dátum: 28. 3. 2020

Obec České Brezovo v záujme zdravia občanov z dôvodu minimalizácie rizika vírusového ochorenia COVID 19 oznamuje,

drape mask

Nepodceňujte nosenie ochranných rúšok

Dátum: 28. 3. 2020

Obec České Brezovo túto situáciu nepodceňuje a doručuje do domácností občanom seniorom nad 65 rokov ochranné rúška na tvár.

#

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

COVID19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

Dátum: 19. 3. 2020

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

#

Ocenení darcovia krvi

Dátum: 30. 12. 2019

Dňa 19. decembra 2019 boli na Obecnom úrade v Českom Brezove ocenení darcovia krvi "Držitelia Janského plakiet".

#

ODVOLANIE času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 6. 8. 2019

v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár od 6. 8. 2019 od 12.00 hod.

ilustračný obr.

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Dátum: 15. 1. 2019

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Dátum: 26. 11. 2018

Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 Zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2.“

list

„PARK VÁĽKOVO“

Dátum: 13. 9. 2018

Obec České Brezovo získala finančnú podporu na projekt „Park Váľkovo“ na základe Rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

#

Ocenenie darcov krvi

Dátum: 26. 2. 2018

Štvrtkové popoludnie 15. februára 2018 bolo v našej obci venované dobrovoľným darcom krvi. Obecný úrad České Brezovo a Poslanci Obecného zastupiteľstva pripravili v zasadačke kultúrneho domu posedenie ako výraz vďaky za ich ušľachtilé poslanie a ochotu pomáhať iným pri záchrane ľudských životov tým najcennejším čo majú, čo sa nedá nahradiť ničím – vlastnou krvou.

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dátum: 18. 12. 2017

na rok 2018

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2016

Dátum: 25. 10. 2017

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce České Brezovo

#

Výlet do Košíc

Dátum: 11. 8. 2017

V sobotu 29. júla 2017 naša obec zorganizovala zájazd do Košíc. Navštívili sme ZOO , ktorá je areálom aj výstavnou plochou najväčšia na Slovensku . Súčasťou ZOO je aj DinoPark.

#

Sadzobník miestnych poplatkov

Dátum: 3. 5. 2017

Obecný úrad České Brezovo Schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 1/2017 platné od 1. 4. 2017

#

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2017

Dátum: 5. 1. 2017

- komunálny odpad
- plasty
- sklo
- papier