HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2021

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 14, 27
 • FEBRUÁR - 11, 25
 • MAREC - 11, 25
 • APRÍL - 06, 22
 • MÁJ - 06, 20
 • JÚN - 03, 17
 • JÚL - 01, 15, 29
 • AUGUST - 12, 26
 • SEPTEMBER - 09, 23
 • OKTÓBER - 07, 21
 • NOVEMBER - 05, 19
 • DECEMBER - 02, 16, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 20
 • FEBRUÁR - 17
 • MAREC - 17
 • APRÍL - 14
 • MÁJ - 12
 • JÚN - 09
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 04
 • SEPTEMBER - 02, 29
 • OKTÓBER - 27
 • NOVEMBER - 24
 • DECEMBER - 22

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2021


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce

Obsah

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Typ: OZNAMY
diviakŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

• akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
• prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
• prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
• u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
• charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
• ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat


Chovy ošípaných – prevencia
• dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
• zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
• rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
• zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
• zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
• pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove


Užívatelia poľovných revírov – prevencia
• odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
• neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
• lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov
• dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
• zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou
• dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a
vývrhmi z ulovených diviakov
• odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS


Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.


Príloha

Vytvorené: 16. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2021 16:16
Autor: Alica Gibaľová