HARMONOGRAM ODVOZU ZKO A PLASTOV

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 13, 27
 • FEBRUÁR - 10, 24
 • MAREC - 10, 24
 • APRÍL - 07, 22
 • MÁJ - 05, 19
 • JÚN - 02, 16, 30
 • JÚL - 14, 28
 • AUGUST - 11, 25
 • SEPTEMBER - 08, 22
 • OKTÓBER - 06, 20
 • NOVEMBER - 04, 18
 • DECEMBER - 01, 15, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 19
 • FEBRUÁR - 16
 • MAREC - 16
 • APRÍL - 13
 • MÁJ - 11
 • JÚN - 08
 • JÚL - 07
 • AUGUST - 03
 • SEPTEMBER - 02, 28
 • OKTÓBER - 26
 • NOVEMBER - 23
 • DECEMBER - 21

 


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (445.06 kB)


Prehlásenie obce (446.38 kB)

 
 

Obsah

VZN_1/2013

o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

2013-01.pdf Stiahnuté: 80x | 10.12.2021

VZN_4/2012

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce ČESKÉ BREZOVO na rok 2013

2012-04.pdf Stiahnuté: 61x | 10.12.2021

VZN_2/2012

ktorým sa určuje podmieniky chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v obci České Brezovo

2012-02.pdf Stiahnuté: 69x | 10.12.2021

VZN_1/2012

o určení výšky dotácie na prevádzku mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa

2012-01.pdf Stiahnuté: 61x | 10.12.2021

VZN_3/2011

ktorým saschvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie sužieb na trhových miestach v obci České Brezovo

2011-03.pdf Stiahnuté: 59x | 10.12.2021

VZN_2/2011

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo

2011-02.pdf Stiahnuté: 89x | 10.12.2021

VZN č. 2/2022

VZN č. 2/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce České Brezovo na rok 2022

VZN 2 2022 na rok 2023.pdf Stiahnuté: 31x | 28.11.2022

Stránka