HARMONOGRAM ODVOZU ZKO PRE ROK 2021

Plán vývozu zmesového komunálneho odpadu:

 • JANUÁR - 14, 27
 • FEBRUÁR - 11, 25
 • MAREC - 11, 25
 • APRÍL - 06, 22
 • MÁJ - 06, 20
 • JÚN - 03, 17
 • JÚL - 01, 15, 29
 • AUGUST - 12, 26
 • SEPTEMBER - 09, 23
 • OKTÓBER - 07, 21
 • NOVEMBER - 05, 19
 • DECEMBER - 02, 16, 30

Plán vývozu plastov:

 • JANUÁR - 20
 • FEBRUÁR - 17
 • MAREC - 17
 • APRÍL - 14
 • MÁJ - 12
 • JÚN - 09
 • JÚL - 08
 • AUGUST - 04
 • SEPTEMBER - 02, 29
 • OKTÓBER - 27
 • NOVEMBER - 24
 • DECEMBER - 22

HARMONOGRAM ODVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝVOZU PLASTOV NA ROK 2021


Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov (.pdf)

(súbor excel)


Prehlásenie obce

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Obsah

Výzva na predkladanie ponúk „Detská zóna hier v obci České Brezovo“.

Typ: OZNAMY | ostatné | náš tip
ilustračný obr.Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo týmto vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk:

Obec České Brezovo, České Brezovo č. 97, 985 03 České Brezovo

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 • Názov adresy a kontaktné údaje:

Obec České Brezovo
České Brezovo č. 97
985 03 České Brezovo

 • Kontaktná osoba a miesto: Ivan Miko, starosta obce České Brezovo
 • Webové sídlo (internetová adresa): www.ceskebrezovo.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): www.ceskebrezovo.sk

Názov predmetu zákazky: Detská zóna hier v obci České Brezovo

Hlavný kód CPV: CPV: : 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

Druh zákazky: nákup tovaru, zákazka s nízkou hodnotou

Stručný opis: predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku miesta realizácie.

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 500 Eur bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH

Dĺžka trvania zákazky: max. 2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa úspešný uchádzač.

Financovanie zákazky: Zákazka je financovaná z dotácie Úradu Vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Podmienky účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu.

Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného obstarávateľa uvedené v identifikačných údajoch. Lehota na predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručených osobne uplynie dňa 21.01.2019 do 11:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Detské ihrisko“.

Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať:

 1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
 2. Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy
 3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
 4. Katalógové listy ponúkaného vybavenia detského ihriska
 5. Rozpočet

Termín otvárania ponúk: 21. 01. 2019 o 13:00 hod.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31. 06. 2019

V Českom Brezove, dňa 17. 12. 2018

Ivan Miko, starosta obce

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – technická špecifikácia prvkov a projekt
Príloha č. 3 – rozpočet


Prílohy

Vytvorené: 15. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2019 08:47
Autor: Július Imrovič